Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine ja privaatsus Yamahakeskus.ee veebis

 1. Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat Larsen Kaubanduse OÜ andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.
 2. Larsen Kaubanduse OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek.
 3. Larsen Kaubanduse OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastab info@yamahakeskus.ee  
 4. Larsen Kaubanduse OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress.
 5. Larsen Kaubanduse OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et teha kliendile sobivaid pakkumisi;
  2. Võimaliku kliendirahulolu uuringu teostamiseks;
  3. Reklaam- ja/või infomaterjalide edastamiseks e-posti teel (otseturustus).
 6. Larsen Kaubanduse OÜ arendab jätkuvalt oma kaupu ja teenuseid. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Larsen Kaubanduse OÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid, mida ei ole käesolevates tingimustes nimetatud, tagades andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt kehtivatele seadustele.
 7. Larsen Kaubanduse OÜ tegutseb peamiselt toodete maaletoojana ning vahendajana. Ühtlasi kasutab Larsen Kaubanduse OÜ oma teenuste pakkumisel alltöövõtjaid. Seetõttu võib käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele või alltöövõtjatele, sealjuures ainult sihtotstarbeliselt Larsen Kaubanduse OÜ teenuse kvaliteetsemaks pakkumiseks.
 8. Larsen Kaubanduse OÜ kinnitab, et kõik isikud, kellele edastatakse punkti 8 alusel isikuandmeid, töötlevad neid rangelt vastavalt Larsen Kaubanduse OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
 9. Larsen Kaubanduse OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni, ega säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Larsen Kaubanduse OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 10. Andmesubjektil on Larsen Kaubanduse OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  1. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  2. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  3. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  5. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  6. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  7. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 11. Punktis 10 märgitud õiguste teostamiseks palub Larsen Kaubanduse OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole.
 12. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Larsen Kaubanduse OÜ poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Larsen Kaubanduse OÜ-l õigus keelduda teenuste osutamisest.
 13. Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, etLarsen Kaubanduse OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
  Käesolevad tingimused kehtivad alates 01. august 2018. Larsen Kaubanduse OÜ -l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.